Szukaj   Wyczyść
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, 
 • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach,

Ponadto delegacje stanowiące uzasadnienie prawne podejmowanych działań znajdują się m. in. w:

 • ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu, 
 • ustawie z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
 • ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
 • ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
 • ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

 oraz w przepisach prawa Wspólnot Europejskich:

 • rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt,
 • rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, 
 • rozporządzenie (WE) 1099/2009 Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania,
 • rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
Zamknij