Szukaj   Wyczyść
Aby załatwić sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach należy skontaktować się z tutejszym urzędem:
Pracownik sekretariatu pomoże w załatwieniu sprawy, lub wskaże właściwą komórkę merytoryczną, która pokieruje dalszym biegiem sprawy.

Dla czterech typów usług realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach przygotowane są Karty usług, które szczegółowo pokazują sposób załatwienia konkretnej sprawy:
W sprawach dotyczących skarg i wniosków Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek w godzinach 7:30-16:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie (tel. 41 362 14 39).
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Składanie skarg i wniosków:
  • Pisemnie na adres: Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach ul. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce
  • Ustnie do protokołu - każdy pracownik inspektoratu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół.  
Sposób wykonywania przez komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii czynności związanych z obiegiem pism i akt od chwili ich wpływu lub powstania do momentu ich przekazania do Archiwum Zakładowego reguluje instrukcja kancelaryjna oraz Zarządzenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii rozpatruje odwołania od decyzji powiatowych lekarzy weterynarii. Jest on w ramach właściwości instancyjnej organów Inspekcji Weterynaryjnej, przez którą rozumiemy m.in. właściwość organu do weryfikacji decyzji wydanej przez organ administracyjny niższej instancji, organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego lekarza weterynarii.
Wyjątkiem jest zakres nadzoru farmaceutycznego gdzie Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest organem pierwszej instancji. W stosunku zaś do Wojewódzkiego lekarza weterynarii organem wyższego stopnia w tym zakresie jest Główny Lekarz Weterynarii.
Zamknij